Bantuan UPP/JPP/PPN Pautan Berguna Hubungi Kami Peta Laman

Pilihan Warna Tukar Menu Bahasa
English
Malay
RSS Version

 Maklumat Kami
Profail PPPNJ
Perutusan
Piagam Pelanggan
Carta Organisasi
Direktori Kakitangan
Berita/Aktiviti Bergambar
Borang PPPNJ

 Seksyen
Pemantauan & Penilaian
Projek Khas
Pembasmian Kemiskinan
Pengurusan & Kewangan
Teknologi Maklumat

 Informasi
Parlimen
DUN
Daerah
Solat
Cuaca
Muatturun
Soalan Lazim
Pencapaian Piagam Pelanggan
Transaksi Dalam Talian

Laman Utama FAQ'S (SOALAN LAZIM YANG DI TANYA)  SPP II
Pentadbiran
Projek Khas
Teknikal ICT
Sistem
e-Kasih
  e-Kasih

  UMUM

  Apakah eKasih ?

  Sistem eKasih ialah satu sistem pengkalan data keluarga miskin yang diwujudkan diperingkat nasional bagi membantu merancang, melaksana dan memantau program kemiskinan .


  Sejak bila eKasih diwujudkan ?

  eKasih diwujudkan susulan daripada keputusan mesyuarat, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 31 Oktober 2007 dan Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri pada 1 November 2007. Bertitik tolak dari keputusan itu, ia mula dibangunkan secara in-house oleh ICU JPM dan mula digunakan pada Jun 2008.


  Apakah sumber data dan maklumat yang dimasukkan ke dalam eKasih ?

  Data dan maklumat yang dimasukkan ke dalam eKasih adalah berasaskan kepada Banci Isi Rumah Miskin (BIRM). BIRM adalah program banci dengan pendekatan isi rumah dan bukan individu. Ia dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOS) dengan hasil banci diserahkan kepada ICU JPM sebagai input utama kepada eKasih. BIRM terdiri daripada dua fasa.

  BIRM Fasa I dijalankan secara menyeluruh merangkumi kawasan bandar dan luar bandar bermula Disember 2007 sehingga Jun 2008 dengan rangka (frame) secara khusus diperolehi berdasarkan kepada senarai UPIS (KPKT) dan SPKR (KKLW) yang terkini pada masa itu. BIRM Fasa I juga dijalankan dengan merangkumi kawasan ‘pocket of poverty’ (kawasan berpendapatan rendah dan kawasan sekitarnya berdasarkan Penyiasatan Pendapatan Isirumah (HIS) yang dijalankan oleh DOS) bagi memantapkan frame. Walaubagaimanapun, terdapat kawasan yang tidak diliputi, iaitu kawasan perkampungan Orang Asli, kawasan FELDA dan kawasan estet/ladang yang mempunyai pentadbiran sendiri. Bagi memantapkan senarai di dalam eKasih, BIRM Fasa II telah dijalankan bermula Januari 2008 sehingga Julai 2009 dengan verifikasi dilakukan terhadap senarai (yang dianggap miskin) yang diterima daripada Ahli Parlimen/ADUN dan agensi- agensi diperingkat negeri.

  Selain daripada itu, mekanisma pendaftaran terbuka di dalam eKasih juga merupakan sumber data dan maklumat yang terkandung di dalam eKasih. Isirumah yang telah dilakukan verfikasi di lapangan dan menepati kriteria-kriteria eKasih, layak dimasukkan ke dalam eKasih.


  Adakah terdapat nama mereka yang miskin tetapi tidak didaftarkan ?Apakah langkah untuk mengatasi perkara ini ?

  Di dalam sebarang program banci, kes ‘keciciran’ pasti berlaku dan tidak dapat dielakkan. Hasil bancian tidak wajar dianggap 100% sempurna. Faktor seperti keciciran liputan, rangka (frame) yang tidak menyeluruh dan faktor-faktor lain menjadi penyumbang kepada perkara ini. Antara lain, terdapat juga beberapa faktor seperti tiada sesiapa di rumah selepas 3 kali lawatan dalam masa yang berlainan oleh pembanci, alamat yang diperolehi tidak lengkap/ tidak tepat/tidak diketahui/tidak dikenali, telah berpindah dan juga enggan memberi kerjasama kepada pembanci.

  Pelbagai langkah dan inisiatif dilakukan dalam mengatasi perkara ini. Antaranya, BIRM Fasa II yang dilakukan khusus bagi memantapkan senarai eKasih yang dianggap keciciran dan kerjasama dengan pihak NGO/Agensi berkaitan dengan program kebajikan dan pembasmian kemiskinan bagi mendaftarkan mereka yang layak. Selain itu, sistem eKasih sendiri yang mempunyai mekanisma Pendaftaran Terbuka di mana ia membolehkan orang awam melapor dan mendaftarkan ketua/ahli/keluarga/isirumah (yang mereka kenali) yang dirasakan miskin untuk tindakan selanjutnya oleh ICU JPM/PPN. Sekiranya layak dan menepati kriteria, isirumah tersebut akan dimasukkan ke dalam eKasih.
   

  Siapakah yang layak mendaftar di dalam eKasih ?

  Selain mereka yang memenuhi kriteria status kemiskinan bedasarkan pendapatan per kapita isirumah Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) 2007, mereka yang layak mendaftar dan dimasukkan ke dalam eKasih adalah isirumah yang mempunyai pendapatan kurang daripada RM1,000 sebulan di kawasan luar bandar dan RM1,500 di kawasan Bandar.

  Bagaimana untuk mendaftar ?

  Pendaftaran atas talian (online) boleh dilakukan dengan melayari laman sesawang www.ekasih.gov.my.

  Apakah yang dimaksudkan dengan Ketua Isi Rumah (KIR) ?

  Ketua Isi Rumah adalah daripada kalangan ahli isirumah sesuatu tempat kediaman yang bertanggungjawab atau diberitanggungjawab terhadap kebajikan ahli isi rumah dimana dia tinggal.


  Apakah yang dimaksudkan dengan Ahli Isi Rumah (AIR) ?

  Mereka ialah yang dianggap sebagai penghuni biasa di tempat kediaman yang dipilih.


  Siapakah yang dimaksudkan sebagai miskin dan miskin tegar ?

  Berdasarkan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) melalui Laporan Penyiasatan Isirumah (HIS) yang dilakukan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2007, miskin tegar ialah golongan yang mempunyai pendapatan kurang dari RM430.00 bagi Semenanjung Malaysia, RM540.00 bagi Sabah dan RM520.00 Sarawak. Manakala pendapatan perkapita isirumah tersebut adalah RM100.00 bagi Semenanjung, RM110.00 bagi Sabah dan RM115.00 bagi Sarawak dengan bilangan isirumah 4.4 Semenanjung, 5.2 bagi Sabah dan 4.6 bagi Sarawak.

  Miskin tegar - adalah dikalangan isirumah yang mempunyai pendapatan bulanan kurang dari PGK makanan. PGK makanan adalah berdasarkan keperluan harian kilokalori setiap individu berdasarkan metodologi PGK makanan 2005 bagi Malaysia ialah RM415.00.

  Miskin - Berdasarkan PGK 2007, golongan yang mempunyai pendapatan kurang dari RM720.00 bagi Semenanjung, RM960.00 bagi Sabah dan RM830.00 bagi Sarawak.

  Mudah Miskin - Golongan yang mempunyai pendapatan melebihi PGK bermaksud treshold di bawah RM1500.00 bagi bandar dan RM1,000.00 bagi luar bandar.


  Apakah yang dimaksudkan dengan pendapatan perkapita sesebuah keluarga ?

  Pendapatan perkapita ialah jumlah pendapatan kesemua ahli isi rumah sebulan dan dibahagikan dengan bilangan ahli isi rumah tersebut.


  Bagaimanakah saya boleh mengetahui yang saya telah didaftarkan dalam sistem eKasih ?

  Anda boleh menghubungi pihak Unit Penyelarasan Pelaksaan (ICU JPM), Pejabat Pembangunan Negeri atau Jabatan Pembangunan Persekutuan (PPN/JPP –Bahagian/Unit Pembasmian Kemiskinan) dan memberikan maklumat seperti Nama, No. Kad Pengenalan, No. telefon atau alamat e-mail/alamat surat menyurat yang boleh dihubungi.


  Sekiranya nama saya telah didaftarkan dalam eKasih, bolehkah saya mendapat sebarang bantuan ?

  Bank data eKasih tidak memberi bantuan. Ia dibangunkan khusus bagi memudahkan agensi-agensi pemberi bantuan untuk memilih mereka yang betul- betul layak untuk menerima bantuan. Kepada KIR yang ingin memohon bantuan perlu memohon sendiri kepada agensi-agensi berkaitan yang memberi bantuan.


  Siapakah yang perlu mengkemaskini bantuan yang telah diberi kepada KIR/AIR ?

  Agensi pemberi bantuan/pelaksana yang terlibat dengan program berkaitan perlu mengemaskini maklumat program/bantuan yang telah diberikan.


  Adakah nilai buku teks sekolah boleh diambil kira sebagai pendapatan ?

  Nilai buku teks sekolah tidak diambil kira sebagai pendapatan kerana semua buku teks diberi percuma kepada semua murid sekolah tanpa pengecualian.


  Siapa dan agensi mana yang boleh memiliki capaian (access) eKasih ?

  Jenis capaian (access) ekasih dikategorikan kepada dua. Pertama, capaian orang awam (public) dan kedua, capaian pengguna berdaftar (registered user). Capaian untuk pengguna berdaftar diwajibkan mempunyai ID, manakala capaian oleh orang awam tidak memerlukan ID. Peruntukan ID untuk pengguna berdaftar adalah terhad kepada pegawai/kakitangan kementerian/agensi Kerajaan yang terlibat dengan program pembasmian kemiskinan dan ahli Mesyuarat Focus Group sahaja. Orang awam tidak diperuntukkan ID ini. Walau bagaimanapun, orang awam boleh membuat capaian untuk mendaftarkan pendaftaran terbuka (ringkas).

  Kepada siapakah ID eKasih perlu dipohon ?

  Bagi agensi di peringkat negeri, ID eKasih boleh dipohon melalui PPN, manakala agensi diperingkat persekutuan, boleh memohon dengan ICU JPM.


  Bagi pendaftaran terbuka (baru) yang telah diverifikasi bagaimanakah untuk kemasukan data ?

  Buat masa ini, terdapat dua jenis pemprosesan kemasukan data, iaitu melalui sistem kemiskinan yang ada di pejabat-pejabat negeri, dan kedua, kemasukan data secara on line ke dalam eKasih.
   

  Bagi penerima bantuan daripada agensi tetapi KIR/AIR tidak berdaftar dalam eKasih perlukah mereka didaftarkan ?

  Penerima bantuan tersebut tidak perlu didaftarkan, pihak agensi pemberi bantuan/program tersebut boleh menghantar senarai penerima bantuan kepada ICU JPM (pentadbir sistem) untuk dimasukkan kedalam system eKasih dibawah ketegori penerima bantuan. Senarai Penerima Bantuan ini pula akan diverifikasi dari masa ke semasa.


  SISTEM

  Kenapa ID pengguna eKasih diblok ?

  Ini berlaku sekiranya pengguna telah memasukkan kata laluan yang salah melebihi 5 kali . ID hanya boleh diaktifkan semula oleh pentadbir sistem eKasih di ibu pejabat.


  Pengguna tidak wujud dan tidak aktif.

  Perlu merujuk kepada pentadbir sistem eKasih samada ID sebenarnya telah didaftarkan atau tidak.


  ID pengguna sedang digunakan.

  Ini berlaku sekiranya pengguna tidak menekan butang logout – hanya menekan butang ‘x’ pada web browser. ID boleh diaktifkan semula oleh pentadbir sistem ekasih di ibu pejabat atau di jpp/ppn berkenaan.


   

  Variables yang diperlukan dalam kemasukan data...

  Maklumat yang dimasukkan tidak jauh berbeza dengan maklumat yang diperlukan oleh SMBSS untuk pemantauan. Maklumat dimasukkan di peringkat sumber dan dihantar ke Pusat Data SPP II di Putrajaya. Seluruh proses kerja dalam SPP II dibangunkan dalam satu workflow bermula daripada permohonan projek sehingga maklumat mengenai bayaran dibuat. Sebarang urusan dengan agensi pusat akan melalui sistem ini.

   

  Bagaimana caranya untuk memastikan agensi pusat tidak meminta maklumat tambahan terus kepada kementerian...

  Satu Jawatankuasa Pemandu telah dibentuk dan jawatankuasa telah memutuskan bahawa sebarang maklumat yang diperlukan akan diambil daripada sistem SPP II.

   

  Berapakah pusat kemasukan data yang diperlukan di setiap kementerian...

  Proses kemasukan data adalah di peringkat sumber. Jika projek dipohon di peringkat daerah, segala kemudahan akan disediakan di peringkat tersebut.

   

  Bagaimanakah proses kemasukan data dijalankan sekiranya memerlukan kemasukan data daripada pelbagai pihak untuk satu projek tertentu...

  Memandangkan sistem SPP II dibangunkan dalam satu workflow, data daripada pelbagai sumber akan dimasukkan terus ke dalam sistem oleh pegawai yang telah dipertanggungjawabkan.

   

  Bagaimanakah proses kemasukan data untuk Projek Perumahan Kos Rendah dijalankan...

  Maklumat akan dimasukkan oleh agensi pelaksana.

   

  Perbezaan di antara agensi pelaksana dan pemunya projek...

  Proses kemasukan maklumat bermula di peringkat permohonan projek dan akan dimasukkan oleh agensi pemunya projek. Apabila projek telah diluluskan dan diserahkan kepada agensi pelaksana untuk dilaksanakan, agensi pelaksana akan bertanggungjawab dalam kemasukan maklumat. Agensi pemunya perlu memberikan hak/kebenaran kepada agensi pelaksana jika ia ingin agensi pelaksana memasukkan data.

   

  Siapa yang akan bertanggungjawab memasukkan maklumat berkenaan projek yang dikaji semula di peringkat negeri dan kementerian...

  Apabila permohonan projek dibuat, ia akan ditapis di pelbagai peringkat dan maklumat terkini akan dimasukkan terus ke dalam pangkalan data oleh pegawai yang membuat tapisan. Status permohonan boleh diketahui dengan merujuk kepada pangkalan data. Permohonan yang diluluskan akan diserahkan kepada agensi pemunya.

   

  Bagaimana dengan projek yang memerlukan peruntukan tambahan...

  Permohonan peruntukan tambahan boleh dibuat melalui SPP II dan dihantar ke agensi pusat untuk kelulusan melalui proses workflow.

   

  Jumlah peruntukan yang diluluskan oleh Perbendaharaan adalah dalam bentuk jumlah yang besar dan tidak dipecahkan sehingga ke peringkat sub-projek. Bagaimana SPP II menangani masalah ini...

  Melalui sistem kod projek yang baru, setiap permohonan perlu dipecahkan kepada sub-projek yang mempunyai 14 digit kod. Perbendaharaan telah bersetuju untuk meluluskan permohonan sehingga ke peringkat projek (10 digit). Adalah menjadi tanggungjawab setiap kementerian untuk mengagihkan peruntukan tersebut ke peringkat sub-projek.

   

  Sebagai contoh, Kementerian Perumahan akan membina kuarters untuk kakitangan bomba. Bagaimana proses kemasukan data dilakukan...

  Secara prinsipnya, data dimasukkan di peringkat sumber. Kementerian akan mengemukakan permohonan projek tersebut di dalam SPP II, agensi pusat akan menyemak dan meluluskan, seterusnya agensi pelaksana akan menyediakan butiran maklumat mengenai perkembangan projek. Jika projek tersebut dilaksanakan oleh JKR, maka kemajuan projek akan didapati dari sistem TERAS melalui antaramuka. Jika projek dilaksanakan oleh agensi pemunya sendiri, maka agensi pemunya bertanggungjawab untuk memasukkan data.

   

  Berkenaan dengan kemudahan rangkaian, adakah pihak kementerian perlu menyediakan kemudahan tersebut dan bila...

  Government Internet and Telecomunication Network (GITN) telah dilantik sebagai kontraktor yang akan menyediakan rangkaian yang akan diperlukan oleh sistem SPP II apabila ia akan dipasang. Bagi kementerian atau agensi yang mempunyai rangkaian dalaman, perbincangan selanjutnya akan diadakan untuk menghubungkan sistem di kementerian dengan SPP II.

   

  Bagaimanakah pelaksanaan SPP II dijalankan...

  Projek SPP II akan dilaksanakan secara berperingkat mengikut kemampuan Konsortium dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan (UPP).

   

  Adakah SPP II telah dimulakan di Kementerian Pelajaran...

  Pelaksanaan perintis untuk Jabatan Pelajaran dan Pejabat Pelajaran Daerah di Selangor dan Pahang telah bermula sejak 15 November 2000.

   

  Bolehkah ditunjukkan simulasi sistem SPP II...

  Sistem adalah dalam peringkat pembangunan. Secara umumnya, proses pengaliran maklumat adalah agak sama, walau bagaimanapun perubahan akan dibuat berdasarkan keperluan setiap kementerian.

   

  Berapakah komputer peribadi yang diperuntukkan kepada Kementerian Pelajaran...

  Sebanyak 172 buah komputer peribadi akan diedarkan untuk semua Pejabat Pelajaran Daerah di Selangor dan Pahang.

   

  Bagaimanakah perkongsian data dibuat antara agensi dan kementerian terlibat...

  Setiap satu kementerian akan dibekalkan dengan pangkalan data masing-masing. Agensi-agensi di bawah kementerian akan dihubungkan dengan pangkalan data di kementerian.

   

  Bolehkah diberikan penjelasan mengenai ciri SPP II yang membolehkan analisa mengenai impak sosio-ekonomi dibuat...

  Impak sosio-ekonomi akan dapat dibuat berdasarkan maklumat yang dimasukkan ke pangkalan data. Pihak Konsortium akan menggunakan pakej analisa tertentu berdasarkan kesesuaian maklumat terkumpul.

   

  Sejauh manakah sistem SPP II ini dikatakan fleksibel? Adakah ia masih tertakluk kepada format tertentu...

  Format tetap disediakan untuk proses kemasukan maklumat dan penyediaan laporan. Laporan itu juga boleh diubahsuai mengikut keperluan tertentu termasuk penyediaan carta dan jadual.

   

  Bagaimanakah fleksibel yang dimaksudkan...

  Data yang disimpan di pangkalan data boleh dimanipulasikan dalam pelbagai bentuk mengikut keperluan tetapi tidak boleh diubah. Fleksibiliti ini adalah terhad untuk mengekalkan integriti data.

   

  Bilakah sistem SPP II akan dilaksanakan di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan...

  Walaupun pelaksanaan Fasa 2 akan bermula pada Januari 2000, pemasangan perkakasan di peringkat kementerian akan dijalankan pada Oktober 2000.

   

  Bagaimanakah pembahagian komputer dibuat...

  Pembahagian komputer akan dibuat berdasarkan keperluan setiap jabatan untuk memasukkan data. Pihak UPP akan menjalankan kajian mengenai keperluan tersebut secara terperinci.

   

  Apakah tindakan susulan selepas ini...

  Pihak UPP akan menghubungi pihak kementerian untuk tindakan susulan.

   

  Kelebihan SPP II berbanding SMBSS...

  Sistem SMBSS adalah satu sistem yang tunggal di mana pemantauan pembangunan fizikal dan kewangan dijalankan secara berasingan. Ini menyukarkan kerja pemantauan kerana tiada petunjuk am digunakan. Sistem SMBSS juga dibangunkan di peringkat - peringkat yang berlainan menyebabkan banyak kerja perlu dilakukan untuk penghantaran laporan. SPP II dapat menyelesaikan masalah ini dengan menyediakan proses – proses kerja bermula daripada permohonan projek sehingga pembayaran dibuat dalam satu aliran kerja.

   

  SMPKE sering meminta laporan lain dibuat. Adakah masalah yang sama akan dihadapi...

  Ya, sekiranya maklumat yang dimasukkan tidak berkualiti dan terkini. Sistem yang canggih tidak akan berfungsi sekiranya data yang dimasukkan tidak dikemaskini, dan orang akan bergantung kepada sumber maklumat yang lain.

   

  Adalah sukar untuk menyediakan maklumat yang diperlukan oleh sistem SMBSS...

  Berdasarkan kajian mengenai masalah pelaksanaan SMBSS, kebanyakan kakitangan mengadu tentang beban kerja yang terlampau banyak. Di samping memasukkan data ke dalam sistem, kakitangan juga menyimpan fail secara manual dan pemasukan data dibuat berulangkali. Sistem SPP II memerlukan data dimasukkan sekali sahaja di peringkat sumber.

   

  Bagaimanakah maklumat di dalam sistem SPP II dikemaskini...

  Antaramuka akan dibina untuk menghubungkan SPP II dengan sistem di kementerian dan agensi pelaksana dan sebarang maklumat terkini akan dimasukkan terus ke pangkalan data.

   

  Bagaimanakah maklumat kewangan dapat diperolehi...

  Antaramuka dengan sistem di Jabatan Akauntan Negara akan dibina dan sebarang maklumat terkini mengenai pembayaran boleh diperolehi sebaik saja ia dimasukkan.

   

  Bagaimanakah konsep pengurangan kertas dilaksanakan...

  Semua proses kerja dilakukan melalui komputer, sebarang perhubungan adalah melalui e-mail dan capaian maklumat terus dari pangkalan data.

   

  Bagaimana untuk menentukan maklumat di pangkalan data dikemaskini...

  Sistem SPP II akan mengemukakan satu notis apabila maklumat mengenai sesuatu projek tidak dimasukkan dalam satu tempoh tertentu.

   

  Bagaimanakah EPU akan memaklumkan mengenai projek yang telah diluluskan...

  Apabila Kementerian telah menyenaraikan permohonan projek, Unit Perancang Ekonomi (UPE) akan mengkaji permohonan tersebut dan akan memaklumkan mengenai projek yang telah diluluskan. Projek-projek yang telah diluluskan oleh UPE boleh dilihat di modul pemantauan projek.

   

  Apabila telah diluluskan, adakah projek tersebut boleh terus dijalankan...

  Ya.

   

  Adakah sebarang tindakan akan dikenakan untuk projek yang lambat dilaksanakan...

  Pihak pengurusan UPP akan mempertimbangkan hal tersebut.

   

  Adakah perlu dinyatakan nilai untuk projek-projek kecil...

  Untuk projek bernilai RM50,000 ke atas, nilai perlu disertakan.

   

  Bolehkah projek-projek kecil dirangkumkan di dalam satu kumpulan dan tidak perlu disenaraikan satu persatu...

  Boleh diperbincangkan mengikut kesesuaian.

   

  Bilakah sistem akan siap sepenuhnya, berapakah kos keseluruhan sistem ini dan perbandingan dengan sistem SMBSS...

  SPP II untuk ketiga-tiga fasa dijangka diserahkan kepada pihak Kerajaan pada Disember 2000. Perbelanjaan keseluruhan dianggarkan bernilai RM50 juta. Sistem SMBSS adalah dibangunkan oleh UPP sendiri dan tidak menggunakan tenaga luar.

   

  Adakah sistem SPP II ini berdasarkan contoh daripada negara-negara lain...

  Sistem ini dibangunkan berdasarkan model yang dibina sendiri. Dengan ini, apabila sistem ini siap sepenuhnya, MDC akan memasarkan ke negara-negara dunia ketiga.

   

  Memandangkan tiada benchmark yang digunakan, bagaimanakah untuk memastikan sistem SPP II akan berjaya...

  UPP akan menggunakan cara lain untuk memantau pelaksanaan dan kejayaan projek ini.

   

  Bagaimana cara untuk memohon ID pengguna bagi SPP II Web...

  Pengguna perlu mengisi borang pendaftaran ID yang boleh didapati daripada penyelaras kementerian atau muat turun borang pendaftran ID di dalam sistem SPP II pada menu e-perpustakaan >> panduan ringkas.

   

  Bagaimana cara untuk membatalkan Fasa Projek...

  Pengguna perlu memilih pada nama fasa yang hendak dibatalkan dan klik butang batal.

   

  Bagaimana untuk menjana laporan standard daripada SPP II (Maklumat Kemajuan Dan Kewangan Projek)...

  Pengguna perlu klik pada menu pemantauan>>klik laporan>>pilih LPM006 (laporan perincian kewangan dan kemajuan projek bagi kementerian/agensi).

   

  Bagaimana cara untuk membatalkan ID pengguna SPP II...

  Pengguna perlu menghantar nama dan No IC kepada penyelaras kementerian untuk pembatalan dan seterusnya penyelaras akan menghantar permohonan kepada Pentadbir SPP II.

   

  Apa yang perlu dilakukan sekiranya ID pengguna di tahan...

  Pengguna perlu membuat log masalah tersebut ke dalam sistem Call Centre untuk tindakan selanjutnya oleh Pentadbir SPP II.

   

  Pengguna menghadapi masalah kerap menerima emel peringatan kemaskini projek...

  Pengguna perlu mengemaskini maklumat projek dalam tempoh 30 hari untuk mengelakkan menerima emel peringatan.

   

  Bagaimana cara untuk memohon sesi Walk In Consultation pada hari SPP II (Setiap Hari Khamis)...

  Pengguna perlu membuat log permohonan ke dalam sistem Call Centre.

   


 
 
 
Dasar Keselamatan         Dasar Privasi         Jawatankuasa Web        
 
 
 
Penafian : Pejabat Pembangunan Negeri Johor, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri
tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kehilangan data atau kerugian yang berlaku disebabkan penggunaan portal ini.
 
Paparan Terbaik dengan resolusi 1024 x 768
Get Mozila Firefox Get Opera Get Avant Browser Get Safari Get Internet Explorer
Plug In yang disyorkan
Get Adobe Reader Get Flash Player Get WinZip Get RSS Reader
2008 Pejabat Pembangunan Negeri Johor